THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP PORTAL
UserName
Password
Đăng nhập
(*): Mã OTP có hiệu lực trong cả ngày, có thể sử dụng lại cho nhiều lần đăng nhập, do đó chỉ dùng chức năng "Gửi lại mã OTP" trong trường hợp đã có nhưng quên mã OTP. Trường hợp chưa có mã hệ thống sẽ tự nhận biết và gửi mã OTP tớ số điện thoại đã đăng ký.